top of page

Party News

Deklaratat e Partisë "Shpresa Demokrate"

map 1024 pixels.jpg
Pilinci at desk.jpg

Prof. Pilinçi me Intervistën për gazetarin e TVSH-së në Tiranë,  Mars 1992 Prof. Pilini with the Interview for the TVSH Journalist in Tirana, March 1992

Z. Pellump Gani Pilinci lindi në 16 Prill 1948 ... në burgun e Maliqit ... familja më e pasur 'Pilinçat' ... dhe 'patriotë' ... Familja Pilinçi ka punuar për një shekull për çështje kombëtare… Pilinçat u vranë me shekuj nga plumbat e armiqve shekullorë ... Stërgjyshi i tij Dr. Hamet Gani Pilinçi i frymëzuar nga çështjet kombëtare ... dhe një i diplomuar në Yale College Connecticut, SHBA në 1877-1881 ...

 

Gjyshi Z. Hetem Hamet Pilinci, u diplomua në Kolegjin New York, SHBA në 1912-1916 ... pastaj gjyshi i tij Prof. Hetem Hamet Pilinci me një mision të veçantë në Amerikë 1921-1922 me mikun e tij të hershëm z. Ulysses Grant-Smith, me puna e gjyshit të tij 'Pilinci ...' shoku i tij u emërua ambasador në Shqipëri, gjyshi i tij Prof. Pilinci dhe Ambasadori Ulysses Grant-Smith arritën në Tiranë në Nëntor 1922 ... '

 

Kështu që Pellump Gani Pilinci lindi në 16 Prill 1948. Pasi u rrëmbye nga komunizmi sllavo-rus ..., vilat u dogjën dhe fabrikat plaçkitën tërë pasurinë .... Të kuqtë e Stalinit!? ata arrestojnë gjyshin, xhaxhallarët, babanë 'Gani Hetem Pilinci dhe nënën Zarife Pilinci shtatë muaj shtatzënë .... Pra, Pellump Gani Pilinci lindi në burgun e Maliqit pas 7 shtatë ditësh arrestimi .... Pellump Gani Pilinci në kampe përqendrimi .., Tepelena, Kruje, Saver, Shtyllas, Gjaze, përsëri Shtyllas ... komunistët eksperimentuan për herë të parë me Pellump Gani Pilincin !? për pesë vjet nën arrest shtëpiak…

 

Z. Pellump Gani Pilinci si familje, 'Me ndihmën e miqve amerikanë të gjyshit të tij ...' Z. Pellump Gani Pilinci, arrin në Amerikë në maj 1975 ...

 

Prof. Pellump Gani Pilinci u diplomua në Universitetin Shtetëror të Montclair NJ në 1980 me diplomë master’s degree dhe gjithashtu ka përfunduar shumë kurse speciale speciale ndërkombëtare ... Ai ka qenë profesor në disa College NJ...

 

Në fillim të vitit 1976, Pilinci u takua me z. George H.W. Bush ..., Z. Bush dinte për familjen 'Pilinci'. Bush dhe Pilinci udhëtuan disa herë në Ballkan, Evropë, Shqipëri...                                                         

 

Ishte ideja e Bushit ... dhe politika e inteligjencës perëndimore për të shembur Murin e Berlinit ... Në fillim të vitit 1976, Bush ishte i pari në CIA ... Bush, i caktuar qëllimisht .... Zëvendës President ... inteligjencë fillon politika .... rënia e shpejtë e Murit të Berlinit ... Ndërsa për Presidentin Ronald Reagan ai ishte i mirë për filmat artistikë ...

 

Profesor Pellump Gani Pilinci, puna e tij Amerikane në çështjet kombëtare dhe ndërkombëtare për 45 vjet, dhe vazhdon ... Ballkani, Evropa dhe më gjerë ...., të shpeshta 'në sulm' të plagosur tre herë ... 1975, Itali, 1985 Bruksel, i plagosur rëndë në nëntor 1989 Berlin ....

 

Profesor Pilinci thotë 'Unë do të vazhdoj me të njëjtin program deri në fund të jetës time ... derisa të përfundoj në varësi të 100% të politikës Amerikane dhe Ushtrisë dhe ngritjen e flamurit Amerikan 🇺🇸🇦🇱në çdo cep të Shqipërisë për shekuj dhe për të thirrur Shqipërinë “Amerika e Vogël në zemër të Evropës”… Unë do të mbaj fjalët dhe vullnetin e babait tim, gjyshit tim, ambasadorit të parë Ulysses Grant-Smith dhe George HW Bush ...

 

                                        ****************************************************************************************

Mr. Pellump Gani Pilinci was born on April 16, 1948 ... in Maliqi prison ... the richest family 'Pilinçat' ... and 'patriots' ... The Pilinçi family has worked for a century for national issues… Pilinçat' was killed for centuries by the bullets of centuries-old enemies ... His great-grandfather Dr. Hamet Gani Pilinci inspired by national issues ... and a graduate of Yale College Connecticut, USA in 1877-1881 ...

 

Grandfather Mr. Hetem Hamet Pilinci, graduated from New York College, USA in 1912-1916 ... then his grandfather Prof. Hetem Hamet Pilinci with a special mission in America 1921-1922 with his early friend Mr. Ulysses Grant-Smith, with the work of his grandfather 'Pilinci ...' his friend was appointed ambassador to Albania, his grandfather Prof. Pilinci and Ambassador Ulysses Grant-Smith arrived in Tirana in November 1922 ... '

 

So Pellump Gani Pilinci was born on April 16, 1948. After being kidnapped by Slavo-Russian communism ..., the villas were burned and the factories looted all the property .... Stalin's reds !? they arrest the grandfather, the uncles, the father 'Gani Hetem Pilinci and the mother Zarife Pilinci seven months pregnant .... So, Pellump Gani Pilinci was born in Maliqi prison after 7 seven days of arrest .... Pellump Gani Pilinci in concentration camps … Tepelena, Kruje, Saver, Shtyllas, Gjaze, , përsëri Shtyllas ... komunistët eksperimentuan për herë të parë me Pellump Gani Pilincin !? për pesë vjet nën arrest shtëpiak…

 

Mr. Pellump Gani Pilinci as a family, 'With the help of his grandfather's American friends ...' Mr. Pellump Gani Pilinci, arrives in America in May 1975 ...

 

Prof. Pellump Gani Pilinci graduated from Montclair NJ State University in 1980 with a master's degree and has also completed many special international courses ... He has been a professor at several NJ colleges ...

 

In early 1976, Pilinci met with Mr. George H.W. Bush ..., Mr. Bush knew about the 'Pilinci' family. Bush and Pilinci traveled several times to the Balkans, Europe, Albania ...

 

It was Bush's idea ... and the policy of Western intelligence to tear down the Berlin Wall ... In early 1976, Bush was the first in the CIA ... Bush, deliberately appointed .... Vice President ... intelligence politics begins .... the rapid fall of the Berlin Wall ... While for President Ronald Reagan he was good for feature films ...

 

Professor Pellump Gani Pilinçi, his American work on national and international affairs for 45 years, and continues ... Balkans, Europe and beyond ...., frequent 'in attack' injured three times ... 1975, Italy , 1985 Brussels, seriously injured in November 1989 Berlin ....

 

Professor Pilinçi says' I will continue with the same program until the end of my life ... until I finish depending on 100% of American politics and the Army and raising the American flag  🇺🇸🇦🇱 in every corner of Albania for centuries and to call Albania, “Little America in heart of Europe”… I will keep the words and will of my father, my grandfather, the first ambassador Ulysses Grant-Smith and George HW Bush ...

 

Given the importance of representation ... 'Party chairman ... "Congressmen" or the government', the personal file will be made public to persons seeking to run. This is the rule of democracy, which we must respect and accept all ... 'especially the elections of 2021' ..

The program of the Party "DEMOCRATI HOPE" published in 2001 has 51 points...

Programi i Partisë 'SHPRESA DEMOKRATE' botuar në 2001, ka 51 pikë ...Pika 4 se si një person që kërkon të votojë për një 'deputet' ose një post qeveritar 'dosja bëhet publike'...

4.Partia Shpresa Demikrate garanton votuesin.

Personave, që do të kërkojnë të kandidojnë, do t’u bëhet publikë dosja personale. Ky është rregulli i demokracisë, që duhet ta respektojmë e ta pranojmë të gjithë.

 

a.Duke pasur parasysh se sa i rëndësishëm është përfaqësimi i vullnetit të çdo shqiptari për përparimin e kombit, një vëmendje e veçante do t’u kushtohet organizimit dhe funksionimit të Kuvëndit të Shqipërisë, si organi sovran, i cili është shprehje e qartë të realizimit të demokracisë së përfaqësuar. Në ndryshim nga qëndrimet e deritanishmë, përfaqësimi i vullnetit të popullit do të realizohet nga individë, të cilët paraqesin integritet të lartë moral, vlera politiike, qëndrime atdhetare, aftësi intelektuale e profesionale, si dhe përkushtim e ndërgjegje të lartë në përmbushjen e detyrës së përfaqësimit të interesave të zgjedhësve, që përfaqësojnë. Përfaqësuesit e popullit do të zgjidhen sit e tillë në bazë të kriterëve të shëndosha dhe do të jenë në shërbim të zgjedhësve.

 

b.Nuk do te lejohet me ligj krijimi i privilegjeve dhe shmangia nga kontrolli i personave me imunitet. Asnje perfaqesues i popullit nuk mund te jete i papergjegjshem per sjelljen e tij, per qendrimet, qe mban ne kryerjen e detyres, per menyren se si paraqet interest e zgjedhesve, qe perfaqeson. Privilegjet dhe perfitimet, te cilat ia kane siguruar vetes deputetet dhe pushtetaret e tjere te deritanishem, nuk do te njihen.

 

c.Transparenca e figures se zyrtareve te larte te shtetit do te kerkohet e do te behet publike qe ne momentin kur individi do te kerkoje te kandidoje. Personave, qe do te kerkojne te kandidojne per deputet, per postin e Presidentit te Republikes, per kryeministra apo ministra, per poste te barazuara me ministra, per gjyqtare apo prokurore, si dhe personave, qe do te kandidojne per t’u zgjedhur ne organet e pushtetit vendor, do t’u behet publike, ne median e shkruar dhe ate elektronike,dosja personale. Vetem keshtu do te mund te kemi nje shtet, ne te cilin parimret e demokracise dhe mekanizmi i saj te funksionojne plotesisht. .

October 1, 2020

Në emisonin Open dje z.Agron Gjemarkaj tha; se Luli Basha është i pari që ka shkruar në letër për hapjen e listave 100% edhe për këtë ka meritën s'ja mohojme dot? Z.Gjemarkaj ju si një gazetar, analist, opinonist, që ndiqëni politikën, edhe bëni opinon politike duhet ta dini se; Partia Shpresa Demokrate, hapjen e listave 100% edhe publikimin e dosies personale për çdo funksionar shteti, deputet, apo kryetar Bashkie, e ka të shkruar me vendim gjykate që në krye të herës kur u themelua si Parti në 2001.

 

Pra z.Gjemarkaj, ju ftojmë të lexoni Programin e Partisë Shpresa Demokratë, që të jeni korrektë me publikun që ju dëgjon, edhe të mos dilëni një shërbëtor! 

 

Apo një manipulues i opinonin publikë Shqiptar për interesat tuaja, edhe jo për Interesin kombëtar të së vërtetës politike në Shqipëri, sepse rëndom shumë manipulime fshihen pas " mosditjes"....

 

Të paktën ju që tjerrëni opinon politikë duhet ti mesoni disa të vërteta, edhe më pas ti thoni ato në publikë, sepse roli i një analisti, opinonisti, intelektuali, është të mbrojë edhe të thojë të vërtetën edhe jo të propogandojë mendimet e tij si i vinë.

 

Ju keni organizuar 'mësuar' në çdo rast (tv) kundër ambasadës Amerikane. Pyetja dhe përgjigja e thjeshtë 97% e shqiptarëve me Amerikën dhe 3% me (Serbi-Rusët) ...

Të jesh në krah të publikut 'real' dhe në mbështetje të Amerikës ...

 

4.Partia Shpresa Demikrate garanton votuesin.

Personave, që do të kërkojnë të kandidojnë, do t’u bëhet publikë dosja personale. Ky është rregulli i demokracisë, që duhet ta respektojmë e ta pranojmë të gjithë.

 

a.Duke pasur parasysh se sa i rëndësishëm është përfaqësimi i vullnetit të çdo shqiptari për përparimin e kombit, një vëmendje e veçante do t’u kushtohet organizimit dhe funksionimit të Kuvëndit të Shqipërisë, si organi sovran, i cili është shprehje e qartë të realizimit të demokracisë së përfaqësuar. Në ndryshim nga qëndrimet e deritanishmë, përfaqësimi i vullnetit të popullit do të realizohet nga individë, të cilët paraqesin integritet të lartë moral, vlera politiike, qëndrime atdhetare, aftësi intelektuale e profesionale, si dhe përkushtim e ndërgjegje të lartë në përmbushjen e detyrës së përfaqësimit të interesave të zgjedhësve, që përfaqësojnë. Përfaqësuesit e popullit do të zgjidhen sit e tillë në bazë të kriterëve të shëndosha dhe do të jenë në shërbim të zgjedhësve.

 

b.Nuk do te lejohet me ligj krijimi i privilegjeve dhe shmangia nga kontrolli i personave me imunitet. Asnje perfaqesues i popullit nuk mund te jete i papergjegjshem per sjelljen e tij, per qendrimet, qe mban ne kryerjen e detyres, per menyren se si paraqet interest e zgjedhesve, qe perfaqeson. Privilegjet dhe perfitimet, te cilat ia kane siguruar vetes deputetet dhe pushtetaret e tjere te deritanishem, nuk do te njihen.

 

c.Transparenca e figures se zyrtareve te larte te shtetit do te kerkohet e do te behet publike qe ne momentin kur individi do te kerkoje te kandidoje. Personave, qe do te kerkojne te kandidojne per deputet, per postin e Presidentit te Republikes, per kryeministra apo ministra, per poste te barazuara me ministra, per gjyqtare apo prokurore, si dhe personave, qe do te kandidojne per t’u zgjedhur ne organet e pushtetit vendor, do t’u behet publike, ne median e shkruar dhe ate elektronike,dosja personale. Vetem keshtu do te mund te kemi nje shtet, ne te cilin parimret e demokracise dhe mekanizmi i saj te funksionojne plotesisht. . 

 

Në respekt të së vërtetës!     

Kryesia e Partisë Shpresa Demokrate.

   

Lini një Përgjigje  -  Anuloje përgjigjen  Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. 

Fushat e domosdoshme shënohen   

(Your email will not be shown.)             Koment

2 Tetor 2020

NJE SHTET I SUKSESSHEM DHE I SHENDETSHEM QENDRON ‘KATER SHTYLLAT’’… E  PARA ESHTE  ARSIMI, E DYTA ESHTE  POLICIA, E TRETA ESHTE MIREQENIA E PENSIONISTEVE, E KATRA ESHTE SHENDETESIA.

 

PROGRAM I PARTIS “SHPRESA DEMOKRATE” Botuar në 2001 përbëhet nga 51 pika.

 

39. Partia Shpresa Demokrate garanton pensionistet.

Nje shtrese e perbuzur ( pensionistet ) si nga qeverite ashtu edhe nga partite deri me sot.              Partia Shpresa Demokrate do te tregoje kujdes e interesim te vecante per  pensionistet. Eshte  e  qarte se ata jane shtresa me e varfer e popillsise. Ne nje  kohe  kur,  per  dhjetera  vite, kane  derdhur  djerse dhe mund, duke punuar vetem per buken e gojes, sot marrin si shperblim pensione qesharake, qe nuk u mjaftojne as per te paguar furnizimin me uje  dhe  energji  elektrike. Per  kete  shtrese  te  popullsise Partia jone siguron se do te jepen pensione te pershtatshme, duke pasur si kufi minimal  VLEREN  PREJ 38 MIJE LEKE, e cila do te indeksohet cdo vit sipas ritmeve te inflacionit. Ne garantojme qe systemin  e pensioneve  ta  njesojme  si  per  pensionistet  ne  qytet  edhe  ne  fshat.  Qendrimi  yne  eshte  kunder dallimeve te tilla, pasi te dyja keto grupe pensionistesh kane punuar dhe jane  shfrytezuar  njelloj  dhe nevojat I kane te se njejtes natyre.

 

Kryesia e parties “SHPRESA DEMOKRATE”

3 Tetor 2020

NJE SHTET I SUKSESSHEM DHE I SHENDETSHEM QENDRON ‘KATER SHTYLLAT’’… E  PARA ESHTE  ARSIMI, E DYTA ESHTE  POLICIA, E TRETA ESHTE MIREQENIA E PENSIONISTEVE, E KATRA ESHTE SHENDETESIA.

 

PROGRAM I PARTIS “SHPRESA DEMOKRATE” Botuar në 2001 përbëhet nga 51 pika.

 

41. Partia Shpresa Demokrate u garanton punonjesve te policies rritjen maksimale te pages.

 

a.Duke e konsideruar nje problem me rendesi jetike per zhvillimin  e  vendit  ceshtjen e  rendit  dhe  te qetesise, do te ndermerren  te  gjitha  nismat  per  te  krijuar  kushte  lidhur  me  zhvillimin  e  nje  lufte efektive kunder kriminalitetit, ne te gjitha format, ne te cilat shfaqet ai. Do te riorganizohen strukturat policore per te rritur profesionalizmin, pastertine, devotshmerine  dhe  efektivitetin  e  punes  se  tyre. Kritere te  rrepta  e  profesionale  do  te  caktohen  ne  perzgjedhjen  e  punonjesve  te  policies.  Do  te synohet pastrami I strukturave policore nga elementet e inkriminuar dhe do te merren masa te ashpra ndaj te gjithe elementeve te korruptuar ne radhet e saj. Nepermjet shkollimit e specializmit dhe do  te synohet pergatitja ne U.S.A, dhe edukimi I punonjesve te policies me dije shencore bashkekohore,  me 

norm ate shendosha morale, me edukate qytetare, me ndjenjen e respektit per shtetin e  kombin  dhe me ndjenjen e pergjegjesise e  te  shenjterise  se  detyres,  qe  kryejne;  per  t’u  kthyer  punonjesve  te policies dinjitetin e nevojshem  si  dhe  per  te  rritur  perkushtimin  e  tyre  ne  kryerjen  e  detyres  me ndershmeri e profesionalizem. 

 

b. Partia jone dhe e juaja do te rishikoje sistemin e pagave te tyre, duke garantuare se paga minimale mujore do te jete 116 mije leke, paga e cila, sipas shkalles se veshtiresive, do te rritet deri ne kufirin e 138 mije lekeve… Por punonjesit e policies dhe per familjet  e  tyre  do  te  parashikohet  nje  system  i

vecante  sigurie,  ne  rastet  kur  kercenohet  integriteti  i  tyre   fizik.  Gjithashtu,  do  te  parashikohen pensione te posacme si dhe te garantohet strehimi i tyre e tej,

 

 

Facebook.com/AlbaniaShpresaDemokrate.    Partishpresademokrate.com  Shpresademokrate.com 

 

Respekt për lexuesit!

 

Kryesia e Partisë Shpresa Demokrate.

bottom of page