top of page
map 1024 pixels.jpg
Pilinci at desk.jpg

Prof. Pilinçi me Intervistën për gazetarin e TVSH-së në Tiranë,  Mars 1992

Prof. Pilinçi with the Interview for the TVSH Journalist in Tirana, March 1992

Z. Pellump Gani Pilinci lindi në 16 Prill 1948 ... në burgun e Maliqit ... familja më e pasur 'Pilinçat' ... dhe 'patriotë' ... Familja Pilinçi ka punuar për një shekull për çështje kombëtare… Pilinçat u vranë me shekuj nga plumbat e armiqve shekullorë ... Stërgjyshi i tij Dr. Hamet Gani Pilinçi i frymëzuar nga çështjet kombëtare ... dhe një i diplomuar në Yale College Connecticut, SHBA në 1877-1881 ...

 

Gjyshi Z. Hetem Hamet Pilinci, u diplomua në Kolegjin New York, SHBA në 1912-1916 ... pastaj gjyshi i tij Prof. Hetem Hamet Pilinci me një mision të veçantë në Amerikë 1921-1922 me mikun e tij të hershëm z. Ulysses Grant-Smith, me puna e gjyshit të tij 'Pilinci ...' shoku i tij u emërua ambasador në Shqipëri, gjyshi i tij Prof. Pilinci dhe Ambasadori Ulysses Grant-Smith arritën në Tiranë në Nëntor 1922 ... '

 

Kështu që Pellump Gani Pilinci lindi në 16 Prill 1948. Pasi u rrëmbye nga komunizmi sllavo-rus ..., vilat u dogjën dhe fabrikat plaçkitën tërë pasurinë .... Të kuqtë e Stalinit!? ata arrestojnë gjyshin, xhaxhallarët, babanë 'Gani Hetem Pilinci dhe nënën Zarife Pilinci shtatë muaj shtatzënë ....                                                                                                                                

 

Pra, Pellump Gani Pilinci lindi në burgun e Maliqit pas 7 shtatë ditësh arrestimi .... Pellump Gani Pilinci në kampe përqendrimi .., Tepelena, Kruje, Saver, Shtyllas, Gjaze, përsëri Shtyllas ... komunistët eksperimentuan për herë të parë me Pellump Gani Pilincin !? për pesë vjet nën arrest shtëpiak…

 

Z. Pellump Gani Pilinci si familje, 'Me ndihmën e miqve amerikanë të gjyshit të tij ...' Z. Pellump Gani Pilinci, arrin në Amerikë në maj 1975 ...

 

Prof. Pellump Gani Pilinci u diplomua në Universitetin Shtetëror të Montclair NJ në 1980 me diplomë master’s degree dhe gjithashtu ka përfunduar shumë kurse speciale speciale ndërkombëtare ... Ai ka qenë profesor në disa College NJ...

 

Në fillim të vitit 1976, Pilinci u takua me z. George H.W. Bush ..., Z. Bush dinte për familjen 'Pilinci'. Bush dhe Pilinci udhëtuan disa herë në Ballkan, Evropë, Shqipëri...                                                         

 

Ishte ideja e Bushit ... dhe politika e inteligjencës perëndimore për të shembur Murin e Berlinit ... Në fillim të vitit 1976, Bush ishte i pari në CIA ... Bush, i caktuar qëllimisht .... Zëvendës President ... inteligjencë fillon politika .... rënia e shpejtë e Murit të Berlinit ... Ndërsa për Presidentin Ronald Reagan ai ishte i mirë për filmat artistikë ...

 

Profesor Pellump Gani Pilinci, puna e tij Amerikane në çështjet kombëtare dhe ndërkombëtare për 45 vjet, dhe vazhdon ... Ballkani, Evropa dhe më gjerë ...., të shpeshta 'në sulm' të plagosur tre herë ... 1975, Itali, 1985 Bruksel, i plagosur rëndë në nëntor 1989 Berlin ....

 

Profesor Pilinci thotë 'Unë do të vazhdoj me të njëjtin program deri në fund të jetës time ... derisa të përfundoj në varësi të 100% të politikës Amerikane dhe Ushtrisë dhe ngritjen e flamurit Amerikan 🇺🇸🇦🇱në çdo cep të Shqipërisë për shekuj dhe për të thirrur Shqipërinë “Amerika e Vogël në zemër të Evropës”… Unë do të mbaj fjalët dhe vullnetin e babait tim, gjyshit tim, ambasadorit të parë Ulysses Grant-Smith dhe George HW Bush ...

 

                                       *************************************************************

Mr. Pellump Gani Pilinci was born on April 16, 1948 ... in Maliqi prison ... the richest family 'Pilinçat' ... and 'patriots' ... The Pilinçi family has worked for a century for national issues… Pilinçat' was killed for centuries by the bullets of centuries-old enemies ... His great-grandfather Dr. Hamet Gani Pilinci inspired by national issues ... and a graduate of Yale College Connecticut, USA in 1877-1881 ...

 

Grandfather Mr. Hetem Hamet Pilinci, graduated from New York College, USA in 1912-1916 ... then his grandfather Prof. Hetem Hamet Pilinci with a special mission in America 1921-1922 with his early friend Mr. Ulysses Grant-Smith, with the work of his grandfather 'Pilinci ...' his friend was appointed ambassador to Albania, his grandfather Prof. Pilinci and Ambassador Ulysses Grant-Smith arrived in Tirana in November 1922 ... '

 

So Pellump Gani Pilinci was born on April 16, 1948. After being kidnapped by Slavo-Russian communism ..., the villas were burned and the factories looted all the property .... Stalin's reds !? they arrest the grandfather, the uncles, the father 'Gani Hetem Pilinci and the mother Zarife Pilinci seven months pregnant ....                                                                                        

 

So, Pellump Gani Pilinci was born in Maliqi prison after 7 seven days of arrest .... Pellump Gani Pilinci in concentration camps … Tepelena, Kruje, Saver, Shtyllas, Gjaze, , përsëri Shtyllas ... komunistët eksperimentuan për herë të parë me Pellump Gani Pilincin !? për pesë vjet nën arrest shtëpiak…

 

Mr. Pellump Gani Pilinci as a family, 'With the help of his grandfather's American friends ...' Mr. Pellump Gani Pilinci, arrives in America in May 1975 ...

 

Prof. Pellump Gani Pilinci graduated from Montclair NJ State University in 1980 with a master's degree and has also completed many special international courses ... He has been a professor at several NJ colleges ...

 

In early 1976, Pilinci met with Mr. George H.W. Bush ..., Mr. Bush knew about the 'Pilinci' family. Bush and Pilinci traveled several times to the Balkans, Europe, Albania ...

 

It was Bush's idea ... and the policy of Western intelligence to tear down the Berlin Wall ... In early 1976, Bush was the first in the CIA ... Bush, deliberately appointed .... Vice President ... intelligence politics begins .... the rapid fall of the Berlin Wall ... While for President Ronald Reagan he was good for feature films ...

 

Professor Pellump Gani Pilinçi, his American work on national and international affairs for 45 years, and continues ... Balkans, Europe and beyond ...., frequent 'in attack' injured three times ... 1975, Italy , 1985 Brussels, seriously injured in November 1989 Berlin ....

 

Professor Pilinçi says' I will continue with the same program until the end of my life ... until I finish depending on 100% of American politics and the Army and raising the American flag  🇺🇸🇦🇱 in every corner of Albania for centuries and to call Albania, “Little America in heart of Europe”… I will keep the words and will of my father, my grandfather, the first ambassador Ulysses Grant-Smith and George HW Bush ...

Deklaratat e kryetarit 'P.SH.D'

Statements of the chairman "P.SH.D"

____________________________________

Duke pasur parasysh rëndësinë e përfaqësimit ... dmth. 'Kryetari i partisë ... deputet ose qeveri', dosja personale do të bëhet publike për personat që kërkojnë të kandidojnë. Ky është rregulli i demokracisë, të cilin ne duhet ta respektojmë dhe pranojmë të gjithë ... 'veçanërisht zgjedhjet e 2021' ..

 

Given the importance of representation ... ie. 'Party chairman ... MP or government', the personal file will be made public for persons seeking to run. This is the rule of democracy, which we must respect and accept all ... 'especially the elections of 2021' .

1 Janar 2021

🇺🇸🇦🇱 THIRRJE "BIEN KAMBANAT NE TE GJITHE SHQIPERINE! " Partia Shpresa Demokrate është parti "demokrate e djathtë" mbi bazën parimeve të demokracisë së djathtë amerikane. Eshtë dosja e hapur për Shqipërinë, është realiteti i shqipëtarve. Eshtë shpresa e fundit e mëmëdheut tonë. Qëllimi i Partisë Shpresa Demokrate është:

të marrë përsipër, me përgjegjësi të plotë përpara Kombit, misionin e nxjerrjes së tij nga kriza ekonomike, politike dhe morale, në të cilën e kanë zhytur politikat antishqiptare të zbatuara nga qevërisjet e derisotme. BIEN KAMBANAT NE TE GJITHE SHQIPERINE! Bashkohuni me ne, motra dhe vëllezër! Veri, Jug, Lindje dhe Perëndim! Jemi te një race, të një gjaku, te një gjuhe e të një Kombi! O shqiptarë, mos harroni ne jemi " Pellazgë Ilirë " Jemi vëllezër! Mëmëdheu na thërret! Le t'i japim besën njëri-tjetrit për përmbushjen e amanetit të të parëve tanë, për realizimin e interesave dhe të aspiratave të kombit, për të punuar e për të luftuar, që fëmijëve tanë t'u krijojmë një Amerikë të vogël e t'u lëmë parajsën, krenarinë kombëtare, dinjitetin e një kombi të bashkuar, Shqiperinë e lirë e të siguruar brënda KUFIJVE TE SAJ NATYRORE! Zoti, e bekoftë rrugën tone! Zoti e bekoftë kombin shqiptar!🇺🇸🇦🇱 ... Zoti e bekoftë kombin Amerikam.🇺🇸🇦🇱 Kryetari i Partisë Shpresa Demokrate

Prof. Pellump Gani Pilinci

1 Janar 2021

 

Deklarata e 'bekimit' për shqiptarët e mi ... jetimë dhe pa mbrojtje për 74 vjet ...

 

“Kambanat po bien në të gjithë Shqipërinë! Qoftë 2021 një vit i bekuar për shqiptarët e mi kudo që jetojnë brenda dhe jashtë vendit tim ... Shqiptarët e skllavëruar për 45 vjet nga komunizmi (serbo-rus) dhe për 29 vjet nga hajdutët, grabitësit, vrasësit ... ata mendojnë për interesat e tyre  të shesin ditët tona... ciganëve-Grekë ...

 

Mos harroni ne jemi 'Pellazgë Ilirë' Ne jemi vëllezër! ... mëmëdheu po thërret! ... Le të besojmë njëri-tjetrin për të përmbushur trashëgiminë e paraardhësve tanë ... për të realizuar interesat dhe aspiratat e kombit, për të punuar dhe luftuar, për të krijuar një Amerikë të vogël në zemër të Evropës .... fëmijët tanë, dhe t’i lëmë ata një parajsë, një krenari kombëtare, dinjitetin e një kombi të bashkuar ... “SHQIPRIA BRENDA KUFIJVE TE SAJ NARYRORE”...                                                                                                    

 

Qëllimi i Partisë 'Shpresa Demokrate' është të marrë, me përgjegjësi të plotë përpara Kombit, misionin e shpëtimit të tij ... nga kriza ekonomike, politike dhe morale, në të cilën ata kanë zhytur politikat antishqiptare të zbatuara nga qeveritë e 29 viteve ... Këmbanat bien në 2021 ... në të gjithë Shqipërinë! Bashkohuni, motra dhe vëllezër! Veri, Jug, Lindje dhe Perëndim! ... Ne jemi të një race, një gjaku, një gjuhe dhe një Kombi! ...

 

 

 

'The bells are ringing all over Albania! May 2021 be a blessed year for my Albanians everywhere living inside and outside my country ... Albanians enslaved for 45 years by communism (Serbo-Russian) and for 29 years by thieves, robbers, murderers ... they think about their interests to sell the sea to ... gypsy-greek ...

 

Remember we are 'Illyrian Pelasgians' We are brothers! ... the motherland is calling! ... Let us trust each other to fulfill the legacy of our ancestors ... to realize the interests and aspirations of the nation, to work and fight, to create a small America in the heart of Europe .... children and leave them a paradise, a national pride, the dignity of a united nation ...  'ALBANIA Within its nervous borders' ...                                  

 

The goal of the 'Democratic Hope' Party is to take, with full responsibility before the Nation, the mission of rescuing it ... from the economic, political and moral crisis, in which they have immersed the anti-Albanian policies implemented by the governments of 29 years… The bells ring in 2021 ... all over Albania! Unite, sisters and brothers! North, South, East and West! ... We are of one race, one blood, one language and one Nation! ...

 

Zoti, e bekoftë rrugën tone! Zoti e bekoftë shqipëtarët! Zoti e bekoftë kombin shqiptar!🇺🇸🇦🇱 ... Zoti e bekoftë kombin Amerikam 🇺🇸🇦🇱….

 

Partishpresademokrate.com  ShpresaDemokrate.com

Kryetari i Partisë “Shpresa Demokrate”

Prof. Pellump Gani Pilinçi 🇺🇸🇦🇱

Professor Pilinçi   🇺🇸🇦🇱

January 15

Misioni i fundit me Politiken e Z.Ramiz Alisë, Mars 1992 Më poshtë Prof. Pilinçi, me Intervistën për gazetarin e TVSH-së në Mars 1992

Jan, 11,2021

 

“Shkurtimet dhe troç e vërteta e 'Pardesyve të Bardha dhe pesë partive të ish- Ramiz Alis dhe Hekura Isai”…

 

Z. Ramiz Ali, Z. Hekuran Isai, kërkesë miqve 'komunistë' për Veshjet e Bardhë, 13 korrik 1990 ... kërkesë Pekinit, Moskës dhe Parisit… për Veshjet e Bardha, përkatësisht “Pardesyja e Bardhë” Pekini dërgon 330, Moska 231 dhe misionarët e hershëm të Ismail Kadare Paris 119…

 

Kjo kastë politike, ( Pardesyte e Bardhë) përkatësisht partitë e ish Ramiz Alis dhe Hekuran Isai… dhe satelitët e tyre… (neo-gazetarë-analistë) po hedhin shumë benzinë në zjarrin e vullkanit popullor mbi njerëzit e shtypur dhe të vjedhur . po krijon zemërim te shqiptarët, urrejtje, shpërthime zemërimi ... Gati për të ngrënë dhëmbë për dhëmbë me stemën e bardhë të ish-Ramiz Alis, Hekuran Isai… si dhe neo-gazetarët e analistit ...

 

Sido që të jetë, deklarata e sotme ... nuk është vendi për detajet e arsyes për errësirën e 29 viteve, historinë e kastës (Pardesytë e Bardhë të ish Ramis Alis dhe Hekuran Isai)… dhe satelitët e emëruar nga pardesytë e bardha, përkatësisht (neo-gazerar- analist)...

 

Koha është pjekur shpejt përpara zgjedhjeve të 2021, Dosja ' Pardesytë e Bardha' me qindra mijëra faqe, foto dhe regjistrime me emër dhe mbiemër ... misteri i 'Pardesyve të Bardha' të ish Ramis Alis dhe Hekuran Isai... Koha për t'ua treguar realitetin shqiptarëve të mi të dashur 97% të shqiptarëve ... me çelësin e Partisë 'Shpresa Demokratike' për të ditur sekretet e 29 viteve ...

 

Sot shumë e shkurtër, por troç për (Pardesy të bardha të ish Ramiz Alis dhe Hekuran Isai)…

Dosjet e pjesëve nga qindra mijëra faqe ...

Rënia e Murit të Berlinit në 9 nëntor 1989 the dhe vrasja në sytë e njerëzve të zakonshëm rumunë 'Ceausescu dhe gruaja e tij Helena' në 25 Dhjetor 1989, tensioni dhe tensionet shoqëruese sollën fundin e Evropës Lindore ...

 

Ne u detyruan për hir të shumë shqiptarëve që vajtonin në kampe përqendrimi, burgje, në qytet ose në fshat të izoluar nga regjimi serbo-rus…

Për atdheut tim... dhe shqiptarëve të mi! ne u detyruam dhe kërkuam bashkëpunim me Z. Ramis Alin… Unë dhe prof. Luzaj dhe miqtë tanë shekullorë dhe miku im i ideve dhe punës ... heroi George H.W.Bush ...

 

Ne zyrtarisht i dërgojmë një letër urgjente z. Ramiz Alis, më 21 janar 1990 ... mesazhi ishte i qartë, ose për ne ose për Gorbaçovin ... (i gjallë ose i vdekur)… Ramiz Alia dy zarfe në tryezë ... njëra e ëmbël, tjetra plot helm, hidhërimet e së kaluarës bolshevike ...

 

Po shpjegojmë, shkurtimisht se; misioni dhe puna ime në Amerikë-Evropë dhe gjetkë… ish dhe është në shërbim të kombit dhe fitores së demokracisë në nivelin ndërkombëtar misioni, misioni dhe programi i 'politikës perëndimore ishte' përmbysja e komunizmit lindor 'programi i George HWBush ... ishte politika rënia e Murit Bolshevik të Berlinit '... Unë u plagosa për çështje ndërkombëtare tre herë në 1975, 1985, 1989 ...

 

Z. Ramiz Alia, kishte mundësinë per nje periudhe te (shkurter) të bllokonte rrugën e ndryshimit, por edhe ta shndërronte vendin në një luftë civile …

Sigurisht që ne ishim në dijeni të 'detajeve' dhe unë isha plotësisht i vetëdijshëm se si Enver Hoxha flinte dhe çfarë hante ... Sigurisht që ne ishim të vetëdijshëm se Ramiz Alia ishte një frikacak, ai me sytë e tij, pa tragjedinë e Rumanisë dhe vrasja publike e Nicolae Ceausescu dhe Elena...

 

Ramiz Alia më 22 maj 1990, na komunikoi. Ai na informoi dhe tha: 'Unë e pranoj ftesën tuaj dhe planin tuaj ... dhe ju i pranoni kërkesat tona? ... dhe kërkesat personale? '... Ne në mesazhin' letër 'kishim një kusht për Z. Ramiz Alia, Ai para se të vinte në Amerikë, urgjentisht duhej të vinte në veprim' Planin Tonë '… për të lënë pluralizmin politik pa vrarë asnjë shqiptar ...

Kështu që Z. Ramis Alia, vuri në veprim 'Planet tona'…

Ramiz Alia, mbledh Komitetin Qendror të PPSH-së më 15 qershor 1990 ... Më 27 qershor 1990, urgjentisht në mesnatë në vilën nr. 4… Nexhmie Hoxha, Adil Çarcani, Hekuran Isai, Simon Stefani, Sabri Godo. 1 korrik 1990 Të Dielën në mbrëmje ata mbledhin anëtarët e rinj të byrosë politike, Komitetin Qendror të PPSH-së dhe të rinjtë e partisë së rrethit, autobusë plot me të rinj, që nisen për në Tiranë…

 

2 korrik 1990 është një ditë e trazuar dhe e pazakontë për Tiranën dhe banorët e Tiranës. të rinjtë që vinin nga rrethet sulmuan ambasadat, mijëra të rinj hynë në ambasada në çdo kohë 3,4,5,6 korrik 1990. Ramiz Ali, më 5 korrik 1990 mbledh Komitetin Qendror të PPSH. Të nesërmen, të premten, 6 korrik, fjalimi i Alis në televizionin shqiptar…

Ramiz Alia, më 10 korrik 1990 mbledh Byronë Politike dhe vendos për nisjen dhe përgatitjen e autobusëve për në portin e Durrësit. Ramiz Alia, takim 11 gusht 1990 me intelektualë… pyeti Alia një nga një. Sikur të kishte ardhur koha për pluralizmin politik në Shqipëri. Ismail Kadare i letrave të Enverit dhe shërbëtori i Alise thotë jo jo nuk janë krijuar ende në Shqipëri dhe kështu me radhë ...

 

Më 15 gusht 1990, Ramiz Alia dhe Hekuran Isai… formuan një grup me Azem Hajdarin e tij… më të ri me shokë komunistë ... ata Azem dhe miqtë e tij organizuan studentët që të ndaheshin në pesë parti (PS-PD-PR-PSD dhe PAD)....

Ne vëzhgonim çdo milimetër katror dhe çdo sekondë të tokave shqiptare…, por gjithashtu Z. Ramiz Alia na informoi përgatitjen e autobusëve për në portin e Durrësit…

 

Personalisht, unë u nisa urgjentisht për në Itali me një mision zyrtar më 25 qershor 1990. Ne po presim me padurim për t'u ardhur në ndihmë 'shqiptarëve' tanë dhe t'i vendosim në vende të caktuara si Bari, Brindisi, Napoli, Bolonja, Venecia, Roma, Triestë, Firence, Ne po prisnim, në Brindisi… Arbreshet po prisnin në port ... Arritjet Anijet plot me shqiptarë mbërrijnë në portin e Brindizit ... Ishte një pamje e trishtueshme. Të rinj, fëmijë, fëmijë të zhveshur, zbathur, duke qarë, filmuar dhe regjistruar evidente...

 

Me ftesën tonë, z. Ramiz Alia arriti në Amerikë më 22 shtator 1990 dhe qëndroi deri më 28 shtator, i shoqëruar nga Reiz Malile. 23 Shtator 1990 ishte raundi i parë i bisedimeve me Z. Ramis Aline në Nju Jork. Ne po e themi atë shumë shkurtimisht me Thelbin e çështjes politike të vendosjes së pluralizmit demokratik në Shqipëri… dhe marrëdhëniet diplomatike Uashington-Tiranë… "bisedimet zgjatën për gati katër ditë"…

Me ftesë të Z. Ramiz Alia, nisemi me një mision zyrtar në Tiranë,

23 nëntori 1990 deri më 26 nëntor 1990. Për herë të parë kthehem në vendlindjen time, në atdheun tim…

 

Në bisedat që bëmë pas programit tonë dhe të tyre; Alia më shpjegoi qartë detajet (si pas tij) në lidhje me 6 intelektualët. Ne ishim në dijeni të dosjeve të personave në fjalë dhe të pesë partive të reduktuara nga Ramiz: 'PS Fatos Nano, PD (1) Gramoz Pashko, Sali Berisha, PR Sabri Godo, PSD Skender Gjinushi, PAD Neritan Ceka...

Kështu që ne pranuam PD dhe Dr. Sali Berisha… Alia më tha që Profesor Gramoz Pashko është një ekonomist i mirë, etj, etj. Përgjigja ime ishte JO ... ju e dini, mirë… ne e dimë dosjen tuaj ... Dhe dosjet e 6 intelektualve tuaj… ne e dimë mirë punën e tyre si brenda ashtu edhe jashtë. Po ju themi ashtu siç ju thamë në Amerikë ... Ne po pranojmë më të keqen për më të mirën ....

 

Unë deklarova urgjentisht në televizionin shqiptar 25 nëntor 1990, në orën 7:00 ... Të nesërmen më 26 Nëntor 1990, në orën 4:30 në pallatin e operës dhe baletit shumë intelektual … dhe të thjesht... sigurisht që Ramizi Alia kishte organizuar ... fjala ime ishte; Shqipja ime! i uritur dhe i lodhur ... do të jesh i lirë, do të kesh shumë parti të majta dhe të djathta që së shpejti do të shfaqen dhe në publik emri i partisë është 'parti demokratike' me kryetar, Doktor Sali Berisha dhe mbase 2 vjet, presidenti i ardhshëm është Dr. Sali Berish ...

 

Nje person me fytyrë, pa rrudha mustaqe të zeza, te gjata, me kapele-republik, ai më tha: “populli dhe Shqiperia kanë nevojë për një ekonomist dhe jo jo për mjek”… E kuptova që ai po fliste përmes gojës së Ramiz Alise, ai nënkuptonte Gramos Pashkon… fytyrë artiste. ish-Aktori Ndrek Luca... Unë them - njerëzit kanë nevojë për një mjek dhe jo një ekonomist…

Ata janë filmuar dhe regjistruar, fotoja e aktorit Ndrek Luca në faqen Partia Shpresa Demokrate "do të jetë dhe në faqen e Librit me 600 faqe ...

 

Dhe kështu me radhë, misioni i vizitës së dytë tre-ditore në 14-17 janar 1991 ... Misioni i vizitës së tretë gjashtë ditore në 18-24 qershor 1991. Në bisedën tonë me z. Ramiz Alin, ai shpjegon për situata e tij politike... Unë informoj për Situatën Diplomatike, Z. R.Alise, që pas tre ditësh vjen në Tiranë për të vizituar, 23 Qershor 1991, Sekretari i Shtetit... “ Sekretari i Shtetit James A. Baker" gjithashtu vjen ambasadori i ri në Dhjetor 21, 1991,"William E. Ryerson"...

 

Misioni i vizitës se kater 19-27,dhjetor 1991. Misioni i fundit me Politiken e Z.Alisë 19-23 marse, 1992. “Zoti Alia sot eshte dita e fundit e takimit tim me ju si president….Sigurisht për shumë vjet… ju do të jeni shefi i partive edhe i personave qe ti emerove…

Pavarësisht krimeve dhe gjakderdhjeve 40 vjet nga (Enveri dhe ti). Keni merita të mëdha sot. Me ndihmën tonë ju mbrojtët vendin nga lufta civile dhe gjakderdhja. Ju përgëzoj nga zemra për punën e mirë që keni bërë, për 2 korrik 1990 dhe deri në fund të marsit 1992…

 

Ngjarjet rodhen e me ftesen e Presidentit Sali Berisha … pavarsisht ne kishim mision per te vajtur,… Misioni 3 dite 14 Maj 1992. Vet i pest gjendemi ne bisedime me president Berishen per 3 ore. Te nesermen takim me kryeminister Meksin per 2 ore dhe kryeparlamentarin Arbenorin per 1 ore e 30 minuta…

 

Pardesytë e Bardha, partitë e ish-Ramiz Alis dhe Hekuran Isai, si dhe satelitët e partive, përkatësisht neo-gazetarët-analistë, po bëjnë çmos për të hyrë në luftën civile “Jug-Veri” vetëm për të shpëtuar gjenin e vjedhur dhe vrasjet e shumta të shumë njerëzve ...

"Ne do t'i sjellim fajtorët para drejtësisë pavarësisht se ku ndodhen"…

 

Unë do të vazhdoj me të njëjtin program🇺🇸🇦🇱deri në fund të jetës sime… derisa të përfundoj në varësi të 100% politikës dhe Ushtrisë Amerikane dhe ngritjen e flamurit Amerikac 🇺🇸🇦🇱 në çdo cep të Shqipërisë për shekuj me radhë. Unë do të mbaj fjalët dhe vullnetin “ Testamentin” e babait tim, gjyshit tim, ambasadorit të parë Ulysses Grant-Smith dhe George HW Bush...

Por nuk duhet të harrojmë ëndrrën e 97% të shqiptarëve që duan ta quajnë Shqipërinë. Amerika e Vogël në zemër të Evropës🇺🇸🇦🇱...

 

ShpresaDemokrate.com partishpresademokrate.com

 

Zoti e bekoftë rrugën tone! Zoti e bekoftë kombin Shqiptar! 🇺🇸🇦🇱 Zoti e bekoftë tokë e bekuarë Amerikane!🇺🇸🇦🇱

Kryetari i Partisë "Shpresa Demokrate"

Prof. Pëllump G Pilinçi🇺🇸🇦🇱

Dec 26 2020

 

Deklarata Zyrtare🇺🇸🇦🇱

ÇAMERIA, KJO TOKE E GRABITUR…. “ Qëveria e partive për 29 vjet, vjedhur dhe shitur pronë kombëtare”… 

 

ÇAMERIA, KJO TOKE E GRABITUR S’ka shqiptar qe te mos e kete te rrenjosur thelle ne shpirt e ne zemer emrin e bukur te Çamerise.. S’ka shqiptar qe te mos e dije e te mos e kete mesuar. Me qindra fshatra te djegura, me mijera Njerez te masakruar, gra te turperuara, femije te shpuar nga bajonetat e ushtrive greke te Zograf- osit ( “O Qëveria e partive për 29 vjet, vjedhur dhe shitur pronë kombëtare”…

 

Çameria krahina jone….jane vellezerit tane fatzinj, te cilet nga roberia otomane kaluan nen zgjedhen Barbare te fqinjve shoviniste….. Te gjitheve na dhemb zemra nga renkimet dhe gulcimet e nje kombi, per krahinen te bukura, qe na i grabiten pikerisht ne çastin kur prisnim te na qeshte buza, Pas shekujsh te tere S’ ka RRUGE, S’ka lagje, s’ka shesh, s’ka hotel, s’ka klub qe populli te mos e Kete pagezura me emrin e bukur te Çamerise,vetem e vetem per te mbajtur gjalle kujtimine saj dhe Shpresen e kthimit ne gjirin e Memedheut. I madh ishte krimi i Konferences se Londeres, me 1913, Qe, pa marre parasysh ngjarjet historike, pa marre parasysh te drejtat etnografike, pa marre parasysh shqiptaresine e pakontestueshme te Çamerise, ia dorezoi padrejtesisht Greqise kete krahine te bukur te Shqiperise...                                                                                  

 

Akoma me i madh dhe me i hidhur ishte krimi i Konferences se Parisit, me 1920, qe, duke mbyllur syte perpara kasaphanes greke te 1913-1914, vertetoi vendimin Arbitrar te Konferences se Londeres per Çamerine dhe viset e tjera te Shqiperise se Jugut. Kan Kaluar 107 vjet qe nga dita fatale, kur Konferenca e Londres ia kaloi Çamerine e martirizuar fqinjes se Jugut. Kaluar 107 vjet qe nga ngjarjet e hidhura te asaj kohe, nje tmerr i papare dhe i pathene u mboll qe nga Çameria deri ne Vlore prej ushtrive greke te Zografosit...                            

 

Te gjitha keto i vertetojne dekumentet zyrtare te komisionit Nderkombetar te Kontrollit, O qevritar te 29 viteve) I kemi te gjalla karvanet pa mbarim te muhaxhireve te Toskerise, qe, per t’u shpetuar masakrave Shtazore te gjiritllinjve, braktisen çdo gje, deri edhe foshnjat ne djep, per te gjetur mbrojtje dhe strehe ne fushat dhe ne ullinjte e Vlores… Kaluan 107 vjet, O partite e Ramiz Alis . Por ne sternipat e Skenderbeut, e niperit e Myslym Gjolekes se Laberis, nuk mund te harrojme qe popullsia çame vuan nen despotizing grek, duke pritur me padurim diten qe te triufoje LIRIA dhe Drejtesia…                                                                                                  

 

Fqinjet tane duhet ta kene te qarte se padrejtesia historike nuk mund te shkoje aq larg.(Aq sa shkoj renia e Murit te Berlinit se fameshem.) Partia “SHPRESA DEMOKRATE” nuk do te reshte KURRE punen per t’i bere shqiptaret te ndjehen e te jetojne si komb unik, ashtu si na ka krijuar Vete natyra, ne trojet e STERGJYSHERVE tane, me te lasht…Nuk do te reshte KURRE se punuari per ta bere REALITET aspiraten, per te cilen derdhen GJAKUN dhe na e lane AMANET te paret Tane: “ Bashkimin e Kombit Shqiptar brenda KUFIJVE NATYROR”… Ne shqiptaret ne Amerike dime se çebejme, gjysherit tane kane punuare per Ameriken, dhe Ne jemi dikushi, ATY KU DUHET….                                                                                                                                                        

 

Ne ua kujtojme atyre qe s’duan ta dine se Çameri quhet vazhdimi i Tokes sone, qe shtrihet nga Kepi i Stilosit kundrejt Kanalit te Korfuzit, gjate Bregdetit te Jonit e deri ne Gjirin e Artes. Theksojme se Çameri quhet krahina, qe perfshin ne gjirin e saj qytetet e mirefillta shqiptare: Konice, Pogon, Margellec, Filat, Paramithis, Preveze, Janine, etj. Jetojne me qindra emijera njerez te mbetur prej asaj kohe, te cilet, me gjithe perpjekjet e grekeve per t’i shkombetarizuar, ruajne gjuhen, zakonet dhe veshjet ( ARBERORE)…..                                          

 

Mjafton t’i kujtojme Maqedonve-Grekove,Serbve dhe agjenteve te tipave “Pardesyte e bardha’’ e shume te te tjerve, qe t’i hethe nje veshtrim hartes gjeografike, per te konstatuar lehte se, si nga pikepamja topografike ashtu edhe nga pikepamja gjeopolitike, krahina e çamerise eshte pjesa e pandare e trungut shqiptar. (*) Ne vitin 1442, kur Shqiperia ndodhej ne lufte me Turqine, Ne Kalane e Janines shqiptaret luftuan ne emer te kombit tone…( b) Kur Kongresi i Berlinit, me 1878, ia dha Epirin Greqise deri ne lumin Kalama, shqiptaret e mbrojten me gjak vendin e tyre, aq sa Greqia mundi te pushtoje vetem nje fare te vogel te kesaj krahine. (c) Ne vitin 1880, si pasoje e protestave te rrepta te Lidhjes se Prizrenit ndaj kerkesave te padrejta greke si dhe nga kryengritjet e shqiptareve, te lidhur me besa-besen per te mos leshuar asnje pellembe te Atdheut te tyre, Evropa arriti ta njihte Janinen si qytet shqiptar. (d)Ne vitin 1897, ne Luften Greko-Turke, kur milicia te shkelte Shqiperine e Jugut, forcat vullnetare Shqiptare i sprapsen dhe i munden ne menyre te turpshme….Po ne kete kohe, kur 500 greke, te udhehequr nga vullnetari Italian Milanez Conte Conturbia, zbarkuan ne Lekures, afer Sarandes, Duke pasur si qellim ngritjen e popullsise epirote per aneksimin e epirit greqise, asnje i krishtere Shqiptar nuk u bashkua me greket, por i famshmi Myslym Gjoleka, me nje grusht vullnetaresh nga Laberia trime, e shtypi lehtesisht kete ndermarrje qesharake....                                                                                        

 

Ç’nevoje eshte te gjurmojme poshte e Lart per te hetuar se Ç’thone bota, se ç’thone Janullatos-Gage-Bollano, se çthone spiunit e rrugve te Hollandes Lulezim Basha me shokë …, Shqiperine e vertete, kur proven me te qarte, me te plote dhe te pamohuar te shqiptaresise se Çamerise e ka dhene vete greqia me masakrat e ushtruara ndaj shqiptareve dhe shkretimet e vitit 1913-1914, vetem e vetem per ta fshire Shqiperine e vertete dhe per ta cunguar trungun e memedheut tone...                                                                                                                          

 

Si eshte e mundur qe qeveria e Edi Rama dhe parlamenti i Gramos Ruçit hesht perpara te gjitha masakrave te historise, si eshte e mundur qe nuk proteston ndaj pretendimeve te (Bollanos-Dules) duke i shkaktuar keshtu nje dem te pamohueshem çeshtjes sone Kombetare,Ky parlament i Z.Ruçi qe mundet te merret me gjithcka tjeter, por vetem perpara ceshtjeve madhore te Kombit hesht, hesht.. Partia Shpresa Demokrate; eshte parti e djathte; Se shpejti do te beje te mundur 100% listat e hapura…. Qeveria me Shqiptaret te ( Mirefillte ) Qeveria e re do kete te njejtin ligje si ne Amerike🇺🇸🇦🇱...                                                                                                                                                  

 

Antishqiptaret (Tradhetaret) kudo qe te jeni; ne banken (e te Akuzuarve) nuk do te kete (SHPETIM); as nje as nje… as Janullatos-Bollano-Dulja keta do jene ne banken (e te akuzuarve). Nuk do te lejohen, si deri me sot, ambasadoreve te huaj, pervec Amerikes dhe Gjermanise… te nderhyjne ne veprimtarine e organeve te Shtetit shqiptar, te kryejne veprimtarin ne dem te interesave te kombit, duke implikuar struktura Te pushtetit e duke rekrutuar nepunes. Do te mbahet qendrim,do te penalizohen...                                                                              

 

BIEN KAMBANAT NE TE GJITHE SHQIPERINE! PartiaShpresaDemokrate.com Bashkohuni me ne, motra dhe velezer! Shqiptare te mirefillte, Veri, Jug, Lindje dhe Perendim! Jemi te nje race, te nje gjaku, te nje gjuhe e te nje kombi! Jemi vellezer! Sjemi myslimane Turke-Arabik, jemi Myslimane Shqiptare! Sjemi Krishtere-orthodoks serbemaqedongrekocigane, jemi Shqiptare ! Sjemi katolik Italan, jemi Shqiptare ! Memedheu na therret ! Le t’i japim besen njeri-tjetrit per permbushjen e amanetit te te pareve tane, per realizimin e interesave dhe te aspiratave te kombit, per te punuar e per te luftuar,qe femijeve tane t’u krijojme nje AMERIKE te vogel e t’u leme parajsen, krenarine kombetare,dinjitetin e nje kombi te bashkuar, Shqiperine e lire e te siguruar Brenda Kufijve te saj Natyrore!….                                                                                                                                                

 

Ka ardhur koha! NGREU, për të pastruar mbeturinat e njohurive të spiunëve të djeshmë… …. sot ata të serbo-rusit të grekut…. mos fle gjumë, ke amerikën me vete…. Amerika 🇺🇸🇦🇱 me shqiptarët dhe jo jo me partitë e Ramis Alis… : mos prisni lirinë nga katër partitë e Ramiz Alia…., puna dhe qevëria e tyre për 29 vjet duke vjedhur shqiptarët, duke shitur pronë kombëtare dhe duke lëne 97% shqiptarë bukë me lista…. Ata që nëvitet ‘90 Prone e tyre ishte dhurata e Ramiz Alis, veshjen, veshur Pardesytë e bardha (misionarë te 12 dhjetorit 1990)…, ata sot para, tokë, vila, pallate, telivizione, gazeta, te shumta media, portalet perkatese etj., etj.,…. Ata Pa punuar kurrë… shtëpinë e tyre të përjeçmë është burg Reç... PartiaShpresaDemokrate.com Zoti, e bekoftë rrugën tone! Zoti e bekoftë kombin shqiptar!🇺🇸🇦🇱 Zoti e bekoftë kombin Amerikam🇺🇸

 

PartiShpresaDemokrate.com. ShpresaDemokrate.com

 

ShpresaDemokrate2020@gmail.com

Kryetari i Partisë “Shpresa Demokrate”                                                                                                 Prof. Pëllump G. Pilinçi 🇺🇸🇦🇱

Partia Shpresa Demokrate

 

December 29 2020 

 

Deklarat Zyrtare! '🇺🇸🇦🇱                                                                                                                          Shqiptarët e mi, zëri i Ambasadës Amerikane tonë tonë në Tiranë është zëri i 97% të Shqiptarëve' 

 

Ata që demaskojnë dhe janë kundër Ambasadës Amerikane ... rruga e tyre është e hapur në Pekin ose Moskë, por para konfiskimit të sendit të vjedhur dhe pasi të kenë mbaruar burgun e Reç, rruga e tyre është e hapur në Pekin-Moskë ...

 

Misione të zhurmshme ... të qëllimshme sepse paguhen nga të dy palët… partia motër (PD + PS = PPSH dhe nga sërbo-ruso-grek) ...

 

Në faqet e gazetave plot mashtrime .... Në katër televizionet kryesore të ashtuquajtura private ... Çdo natë ata shfaqen në televizion, programi i tyre shfaqet qartë nga publiku ... Tv Open Eni Vasili, Tv Ora News Sonia Meçon, Opinion në Tv Blendi Fevziu, Tv News 24 Real Stori Sokol Balla. Të ashtuquajturit (gazetar-analist) Anti Bushati, Armand shkullaku, Fatos Lubonja, Robert Rakipllari, Ergys Martiri, Agron Gjekmarkaj, Alfred Lela, Fitim Zekthi, Agim Nesha, Berat Buzhala, etj., Etj.

 

Nga sot, kjo lloj Banda e neveritshme e njerëzve të mirë-organizuar shfaqen çdo natë ... duke bërtitur sa më shumë që munden, dorë për dore, duke dhënë sugjerime, ligjore, politike, ekonomike, shtetërore, duke përsëritur me fjalorin (mashtrues) me librin e shtëpisë ... është më interesante kur ata gjithashtu këshillojnë dhe sugjerojnë politikën amerikane…. ose duke kritikuar deklaratë e ambasadores Yuri Kim…

 

Kambanat po bien në të gjithë SHQIPRIN… Amerikë Shqipëri… punojnë së bashku një shekull do të jenë së bashku me shekuj… Kjo së shpejti do të quhet Amerika e Vogël në zemër të Evropës. Flamuri amerikan së bashku me flamurin shqiptar do të ngrihet në çdo cep të Shqipërisë Brenda kufijve të tij NATYRORE…

 

E përsëris përsëri dhe përsëri ... kush gëzohet dhe është me Amerikën do të jetë i lumtur… dhe kush është i trishtuar e ka të hapur rrugën pas konfiskimit të gjithçkaje dhë përfundimit të burgut Reç... Rrugën në Moskë ose Pekin…

 

Të dashur shqiptarë të mi… Unë e di që ju jeni 'jetimë' të pambrojtur në Evropë ... në punë (të rëndë) që së shpejti do të jeni të lirë dhe të mbrojtur ... nënat dhe gratë shqiptare të veshura me të zeza,per 29 vjet… me lot në sy duke pritur pragu i derës fëmijët që Jane ka rritur bukë me lista ...

 

kështu që dita Juaj ka ardhur mbani kokën lart Ju keni Amerikën me vete ... Se së shpejti Shqipëria do të çlirohet nga hajdutët dhe antishqiptarët …

Çdo shqiptar do të udhëtojë në Amerikën tonë pa vizë ... Ne, për tokën e bekuar amerikane, kemi dhënë gjak dhe njerëz ...

 

Zgjedhjet në Prill, ose korik 2021 do të jenë; pa parti si motra, pa spiunë, pa hajdutë, pa grabitës, pa Edi Ramen, pa Lulzim Bashën… do të jenë si politika e Amerikës me një President, jo me një Kryeministër nuk do të lejohen si më parë… me ndërhyrjen e ambasadorëve në Tiranë, përveç Ambasadës tone Amerikan dhe mikut tonë të vjetër gjermanët…

 

Në emisonin Open z.Agron Gjekmarkaj tha se: “ Luli Basha është i pari që ka shkruar në letër për hapjen e listave 100% edhe për këtë ka meritën s'ja mohojme dot” … Z.Gjekmarkaj ju vet-shpallur gazetar-analist, opinonist, që ndiqëni politikën, edhe bëni opinon politike duhet ta dini se; Partia “Shpresa Demokrate” hapjen e listave 100% edhe publikimin e dosies personale për çdo funksionar shteti, deputet, apo kryetar Bashkie, e ka të shkruar me vendim gjykate që në krye të herës kur u themelua si Parti në 2001.

 

Pra z.Gjekmarkaj, ju ftojmë të lexoni Programin e Partisë Shpresa Demokratë, që të jeni korrektë me publikun…, edhe të mos dilëni një shërbëtor!

Si puna e Lulezim Bashës, shkolla e tij mision Serbo-Hollandë… jane qindra “mijëra” si puna e Bashës u kanë shkaktuar qindra dëme shqiptarëve dhe Shqipërisë ... Burgu Rec është pak për ta ... është më mirë që ata të gjejnë brekët e tyre të grisura dhe të shkojnë vetë në burgun e Reçit ... Se do të jetë më i hidhur se gjykimi publik si me Muammar al-Gaddafi, Saddam Hussein, Ceausescu-Elen.....

 

PROGRAMI I “SHPRESA DEMOKRATE” Ka 51 pikë. Broshurë botuar më 20/9/01 🇺🇸🇦🇱

4.Partia Shpresa Demikrate garanton votuesin.

Personave, që do të kërkojnë të kandidojnë, do t’u bëhet publikë dosja personale. Ky është rregulli i demokracisë, që duhet ta respektojmë e ta pranojmë të gjithë.

a.Duke pasur parasysh se sa i rëndësishëm është përfaqësimi i vullnetit të çdo shqiptari për përparimin e kombit, një vëmendje e veçante do t’u kushtohet organizimit dhe funksionimit të Kuvëndit të Shqipërisë, si organi sovran, i cili është shprehje e qartë të realizimit të demokracisë së përfaqësuar. Në ndryshim nga qëndrimet e deritanishmë, përfaqësimi i vullnetit të popullit do të realizohet nga individë, të cilët paraqesin integritet të lartë moral, vlera politiike, qëndrime atdhetare, aftësi intelektuale e profesionale, si dhe përkushtim e ndërgjegje të lartë në përmbushjen e detyrës së përfaqësimit të interesave të zgjedhësve, që përfaqësojnë. Përfaqësuesit e popullit do të zgjidhen sit e tillë në bazë të kriterëve të shëndosha dhe do të jenë në shërbim të zgjedhësve.

 

b.Nuk do te lejohet me ligj krijimi i privilegjeve dhe shmangia nga kontrolli i personave me imunitet. Asnje perfaqesues i popullit nuk mund te jete i papergjegjshem per sjelljen e tij, per qendrimet, qe mban ne kryerjen e detyres, per menyren se si paraqet interest e zgjedhesve, qe perfaqeson. Privilegjet dhe perfitimet, te cilat ia kane siguruar vetes deputetet dhe pushtetaret e tjere te deritanishem, nuk do te njihen.

 

c.Transparenca e figures se zyrtareve te larte te shtetit do te kerkohet e do te behet publike qe ne momentin kur individi do te kerkoje te kandidoje. Personave, qe do te kerkojne te kandidojne per deputet, per postin e Presidentit te Republikes, per kryeministra apo ministra, per poste te barazuara me ministra, per gjyqtare apo prokurore, si dhe personave, qe do te kandidojne per t’u zgjedhur ne organet e pushtetit vendor, do t’u behet publike, ne median e shkruar dhe ate elektronike,dosja personale. Vetem keshtu do te mund te kemi nje shtet, ne te cilin parimret e demokracise dhe mekanizmi i saj te funksionojne plotesisht...

Zoti e bekoftë rrugën tone! Zoti e bekoftë kombin Shqiptar!🇺🇸🇦🇱 Zoti e bekoftë tokë e bekuarë Amerikane!🇺🇸🇦🇱

Partia Shpresa Demokrate 🇺🇸🇦🇱

PartiShpresaDemokrate.com. ShpresaDemokrate.com

ShpresaDemokrate2020@gmail.com

Kryetari i Partisë “Shpresa Demokrate”                                                                                                  Prof. Pëllump G. Pilinçi 🇺🇸🇦🇱

Thanks for submitting!

bottom of page